Contact Us

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยา 35 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
โทร 02-6371852 ต่อ 6204, 3263